Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Rokovací poriadok

OBEC ŠOPORŇA
ROKOVACÍ PORIADOK OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA OBCE ŠOPORŇA

 

Schválený dňa:           14. decembra 2022

Uznesením číslo:       81/2022         

Platný od:                   15. decembra 2022

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Šoporňa upravuje pravidlá o rokovaní zastupiteľstva, o príprave materiálov a podkladov na rokovanie, spôsobe uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení, spôsobe kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa miestnej samosprávy.

Článok 2

Príprava zasadnutí zastupiteľstva

 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len „zastupiteľstvo“) pripravuje starosta, resp. zástupca starostu v súčinnosti s komisiami a určenými zamestnancami obce.
 2. Za prípravu zasadnutí zastupiteľstva zodpovedá starosta. Podľa časového harmonogramu a rámcového plánu činnosti jeden kalendárny týždeň pred termínom zasadnutia stanoví:
 1. dátum, hodinu a miesto rokovania,
 2. program rokovania.
 1. Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, vecne a odborne správne a terminologicky presne. Musia byť stručné, pritom však úplné. Materiály budú zaslané 3 dni pred termínom zasadnutia zastupiteľstva jednotlivým poslancom. Vo výnimočných prípadoch je možné rozdať materiál priamo na zasadnutí. Nedodržanie lehoty na predkladanie materiálov sa musí zastupiteľstvu odôvodniť.
 2. Rozsiahlejšie tabuľkové údaje a prehľady sa uvádzajú v prílohách predložených materiálov.
 3. Materiály sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili podľa potreby veci včasné zaujatie stanoviska príslušných komisií zastupiteľstva.
 4. Obsah materiálov:
 1. názov materiálu,
 2. dôvodová správa,
 3. stanovisko príslušnej komisie, ktoré predloží starostovi spravidla do 3 pracovných dní pred zasadnutím zastupiteľstva,
 4. stanovisko príslušnej komisie, ktoré predloží starostovi spravidla na rokovanie zastupiteľstva,
 5. návrh na uznesenie, prípadne návrh všeobecne záväzného nariadenia.
 1. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade s ústavou, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi.
 2. Dôvodová správa k jednotlivým materiálom, pokiaľ si to charakter predkladaného materiálu vyžaduje, musí obsahovať:
 1. vyhodnotenie doterajšieho stavu,
 2. uvedenie dôvodu novej úpravy,
 3. odôvodnenie nových navrhovaných opatrení, spôsob ich realizácie, ekonomický rozbor, resp. dosah na rozpočet, administratívnu náročnosť, pokiaľ opatrenia sú variantné, uviesť ich výhody a nevýhody a návrh, ktorý uprednostňuje spracovateľ, resp. predkladateľ.
 1. Starosta môže stanoviť, ku ktorým materiálom nepovažuje za potrebné predložiť stanovisko komisie a dôvodovú správu.
 2. Úplné materiály budú spolu s pozvánkou zaslané poslancom v termínoch podľa bodu 3 tohto článku Rokovacieho poriadku.

Článok 3

Zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva

 1. Zasadnutia zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
 2. Rokovanie zastupiteľstva starosta zvolá aj:
 1. ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov zastupiteľstva, a to do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie,
 2. ak o to požiada viac ako 20 % všetkých oprávnených voličov obce,
 3. v prípade slávnostných príležitostí,
 4. v prípade prerokovania závažných úloh, ktoré nebolo možné naplánovať vopred.
 1. Oznam o zasadnutí zastupiteľstva spolu s navrhovaným programom musí byť zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle najneskôr 3 dni pred jeho konaním. Tieto informácie sa zverejnia spravidla aj v miestnom rozhlase.

Článok 4

Priebeh rokovania

 1. Rokovania zastupiteľstva vedie a riadi starosta, v prípade jeho neprítomnosti jeho zástupca alebo ním poverený poslanec (ďalej len „predsedajúci“). Rokovania sa vedú tak, aby mali pracovný charakter, vecný a účelovo zameraný priebeh, bez zbytočných formalít, v súlade so schváleným programom.
 2. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. V prípade, ak sa nezíde požadovaný počet poslancov do 30 minút po čase určenom na začiatok rokovania a zastupiteľstvo z toho dôvodu nie je uznášaniaschopné, zvolá starosta do 14 dní nové zasadnutie. Obdobne sa postupuje pri poklese počtu poslancov počas rokovania, pokiaľ sa potrebný počet poslancov neupraví, resp. je zrejmé, že sa neupraví ani v lehote 30 minút.
 3. Poslanci ospravedlňujú svoju neúčasť na rokovaní zastupiteľstva starostovi vopred pred rokovaním zastupiteľstva.
 4. V úvode rokovania oznámi predsedajúci počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, 2 overovateľov zápisnice a určí zapisovateľa.
 5. Zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu zasadnutia a jeho zmenu na začiatku zasadnutia.
 6. Predsedajúci vedie rokovanie v súlade so schváleným programom. V prípade rozdielnych návrhov či stanovísk k procedurálnym otázkam vzniknutým počas rokovania navrhuje ďalší postup návrhová komisia.
 7. Jednotlivé body programu predkladá zastupiteľstvu starosta obce, prípadne spracovatelia materiálov. Po ich vystúpení otvorí predsedajúci rozpravu.
 8. Pokiaľ je potrebné k prerokovávanej problematike predložiť stanovisko príslušnej komisie, vypočuje zastupiteľstvo jej stanovisko. Odborné stanovisko podáva starostom určený spracovateľ materiálu, spravidla zamestnanec obce.
 9. Účastníci zasadnutia zastupiteľstva sa musia zdržať každého prejavu a vyjadrenia, pokiaľ im predsedajúci neudelí slovo.
 10. Účastníci zasadnutia zastupiteľstva, ktorí nie sú poslanci, sa zdržujú vo vyhradených priestoroch pre verejnosť a hostí.
 11. Do rozpravy sa hlásia poslanci zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v poradí, v akom sa prihlásili do rozpravy a po nich ostatným účastníkom zasadnutia.
 1. Obyvateľ obce má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach zastupiteľstva a vyjadrovať na nich svoj názor, ak o to požiada. Ak chce vystúpiť priamo k prerokúvanému bodu programu, predsedajúci mu udelí slovo. V prípade, že niekto z poslancov vznesie námietku, predsedajúci dá o udelení slova hlasovať. Rovnako sa postupuje v bode rôzne a diskusia.  Časový rozsah vystúpenia nesmie presahovať 5 minút.
 2. Ak bola v rozprave uvedená podstatná nepresnosť alebo nesprávnosť, má poslanec právo na prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na ňu. Predsedajúci mu udelí slovo po vystúpení rečníka, po ktorom sa poslanec s faktickou poznámkou prihlásil. Faktická poznámka sa signalizuje zdvihnutím rúk spojených do písmena T. Rozsah faktickej poznámky nesmie presiahnuť 1 min.
 3. Na zasadnutí zastupiteľstva sa môže ujať slova len ten, komu ho predsedajúci udelil.
 4. V prípade, ak nehovorí diskutujúci k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.
 5. V prípade, že niekto ruší zasadnutie zastupiteľstva, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti.
 6. Rozprava končí spravidla vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Každý poslanec zastupiteľstva má právo predložiť procedurálny návrh na ukončenie rozpravy; o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie. Po prijatí tohto návrhu sa diskusia ukončí a pristúpi sa k hlasovaniu o návrhu.

Článok 5

Uznesenia zastupiteľstva

 1. Zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa spravidla uskutoční bezprostredne po skončení, alebo uzavretí diskusie, ak zastupiteľstvo nerozhodne bez diskusie inak.
 2. Hlasovanie je verejné alebo tajné.
 3. Pri hlasovaní poslanca je zastúpenie iným poslancom alebo inou osobou vylúčené.
 4. Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania, upozorní poslancov, že sa prikročí k hlasovaniu, oznámi spôsob hlasovania a zistí počet prítomných poslancov.
 5. Verejne sa hlasuje spravidla zdvihnutím ruky, ak sa zastupiteľstvo neuznesie na inom spôsobe verejného hlasovania.
 6. Výsledky verejného hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a počet poslancov, ktorí nehlasovali a skonštatuje prijatie resp. neprijatie materiálu.
 7. Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní podať námietku proti výsledku hlasovania. O námietke rozhodne zastupiteľstvo bez diskusie. Ak zastupiteľstvo námietke vyhovie, musí sa verejné hlasovanie opakovať, ak zastupiteľstvo nerozhodne inak.
 8. Tajne sa hlasuje, ak sa na tom uznesie zastupiteľstvo bez diskusie. Zastupiteľstvo si zvolí komisiu na zabezpečenie tajného hlasovania. Komisia:
 1. vydáva poslancom zastupiteľstva hlasovacie lístky,
 2. dohliada na priebeh hlasovania,
 3. spočítava hlasy a výsledky hlasovania informuje o výsledku tajného hlasovania obecné zastupiteľstvo
 1. Ak zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jednu z navrhovaných variant, predsedajúci môže navrhnúť ďalší postup, ktorý predloží na schválenie zastupiteľstvu.
 1. V prípade, že sa počas rokovania zastupiteľstva objavia nové okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál, rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním o stiahnutí materiálu z rokovania zastupiteľstva a o prepracovaní materiálu a určí termín jeho opätovného prerokovania v zastupiteľstve.
 2. Prijaté uznesenia zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do desať dní od ich schválenia. Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do desať dní od jeho schválenia zastupiteľstvom.
 3. Ak starosta nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, alebo je v rozpore so zákonom, je toto uznesenie opätovne zaradené do programu  rokovania nasledujúceho zastupiteľstva.
 4. Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený, zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.
 5. Každému uzneseniu musí byť pridelené číslo bez ohľadu na to, či bolo, alebo nebolo schválené. Číslo uznesenia pozostáva z poradového čísla prerokovávaného návrhu uznesenia v aktuálnom kalendárnom roku, znaku lomítko, číselného označenia aktuálneho kalendárneho roku. Obecný úrad vedie register uznesení v elektronickej podobe. Hlavný kontrolór vedie register úloh, ktoré vyplývajú z jednotlivých prijatých uznesení. Register úloh obsahuje najmä číslo uznesenia, dátum jeho prijatia, stručný popis úlohy, termín splnenia úlohy, osobu zodpovednú za splnenie úlohy a záznamy o plnení resp. o splnení úlohy.

Článok 6

Kontrola plnenia uznesení zastupiteľstva

 1. Hlavný kontrolór obce v súčinnosti s povereným zamestnancom obecného úradu rozpracováva, zabezpečuje a podáva správu o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení zastupiteľstva.
 2. Obecný úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení zastupiteľstva a vykonáva nariadenia zastupiteľstva.
 3. Informáciu o kontrole plnenia uznesení predloží hlavný kontrolór obce na každom riadnom zastupiteľstve. V prípade jeho neprítomnosti predkladá materiál osoba, ktorá vedie obecné zastupiteľstvo.

Článok 7

Interpelácie poslancov

Poslanci majú právo:

 1. Interpelovať starostu, jeho zástupcu, prednostu obecného úradu, predsedov komisií, zástupcov subjektov, ktoré zriadila alebo založila obec výkonu ich činnosti.
 2. Interpelácie sú samostatným bodom na každom rokovaní zastupiteľstva za bodom rokovania „Rôzne a diskusia“ a vedie sa o nich evidencia. Na interpeláciu je interpelovaný povinný odpovedať priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Ak obsah interpelácie vyžaduje, aby bola interpelovaným prešetrená alebo aby bolo nutné vykonať niektoré opatrenia, lebo vysvetlenie nie je dostačujúce, musí sa poslancovi poskytnúť ústna alebo písomná odpoveď najneskôr do na najbližšom OZ alebo písomne 30 dní od podania interpelácie.
 3. Interpelovaný žiadosti o písomnú odpoveď v rozsahu možného zverejnenia veci musí vyhovieť.
 4. Písomnú interpeláciu môže poslanec podať aj v podateľni obce, kedy v texte interpelácie vyjadrí, či mu postačuje ústna odpoveď alebo či si ju vyžaduje písomne.

Článok 8

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné iniciatívne a kontrolné orgány, na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Členom komisie na ochranu verejného záujmu môže byť iba poslanec.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo zároveň volí a odvoláva predsedu komisie. Predsedom komisie je poslanec. Na posúdenie odborných otázok môžu komisie prizývať odborníkov z praxe.
 3. Komisia rokuje vždy v zbore. Spôsobilá rokovať a uznášať sa je aj vtedy, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. V tom prípade je na prijatie uznesenia komisie potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, nie nižší ako traja. Pri prezentácii stanoviska predseda komisie o tejto skutočnosti oboznámi obecné zastupiteľstvo.
 4. Predseda komisie:
 • zastupuje komisiu navonok, riadi a organizuje jej činnosť,
 • zvoláva a vedie schôdze komisie,
 • vykonáva kontrolu plnenia prijatých uznesení.
 1. Počas neprítomnosti predsedu komisie zastupuje predsedu komisie ktorýkoľvek člen komisie určený hlasovaním prítomných členov komisie.
 2. Zloženie a úlohy komisie vymedzuje zastupiteľstvo, pričom musí vychádzať z potrieb obce.
 3. Zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zriaďovať, zlučovať, rozdeľovať a zrušovať. Počet členov komisie je maximálne deväť.
 4. Komisia je uznášaniaschopná vtedy, ak sa jej zasadnutia zúčastnia minimálne traja členovia.
 5. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie najmenej tri dni pred zasadnutím.
 6. Úlohy a spôsob rokovania určuje zastupiteľstvo.
 7. Členovi komisie, ktorý nie je poslancom, možno poskytnúť odmenu.
 8. Zastupiteľstvo zriaďuje najmä tieto komisie:
 • Komisiu sociálnu, zdravotnú, kultúrnu, vzdelávania a športu
 • Komisiu výstavby, životného prostredia, územného plánovania, služieb a spolupráce s podnikateľskými subjektmi
 • Komisiu finančnú a správy obecného majetku
 • Komisiu na ochranu verejného poriadku
 • Komisiu na ochranu verejného záujmu
 1. Zloženie komisie na ochranu verejného záujmu sa riadi ustanovením Článku 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 2. Starosta obce určí referát obecného úradu, ktorý vykonáva administratívno-technické práce komisií.
 3. Ak je to účelné, rokovanie komisie upravuje rokovací poriadok komisie, ktorý navrhuje komisia a schvaľuje zastupiteľstvo.

 

Článok 9

Technicko-organizačné zabezpečenia rokovania zastupiteľstva

 1. Z rokovania zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje popis o tom, kto viedol rokovanie, o počte prítomných poslancov, o obsahu rokovania, o prijatých uzneseniach a o výsledku hlasovaní.
 2. Zápisnicu z rokovania zastupiteľstva overujú a podpisujú 2 overovatelia z radov poslancov zastupiteľstva. Ich súhlas, ako aj prípadne pripomienky tvoria prílohu zápisnice. Zápisnicu podpisuje tiež starosta a prednosta obecného úradu.
 3. Materiál z rokovaní zastupiteľstva sa archivuje, a to určeným zamestnancom obce. Každý, kto o to požiada, má právo na prístup k týmto materiálom vrátane možnosti robiť si z nich odpisy alebo kópie.

 

Článok 10

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky písomnosti, najmä podklady na rokovanie schôdze zastupiteľstva sa poslancom doručujú elektronickou poštou. V naliehavom prípade sa pozvánka na schôdzu zastupiteľstva doručuje aj iným spôsobom.
 2. Kópia podpísanej zápisnice bude do 10 dní doručená každému poslancovi v elektronickej podobe.
 3. Ak sa počas schôdze zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto rokovacieho poriadku, o ďalšom postupe s konečnou platnosťou rozhodne zastupiteľstvo hlasovaním.
 4. Zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje zastupiteľstvo.
 5. Tento Rokovací poriadok bol schválený dňa 14.12.2022 uznesením č. 81/2022 a nadobúda účinnosť dňom 15.12.2022.
 6. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší Rokovací poriadok schválený dňa 07. apríla 2021 uznesením číslo 24/2021.

 

                                                                                     Mgr. Adrián Macho

     starosta obce

 

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.6.2024, 15:29:51

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play