Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Šoporňansky urbár

Informácie o nás

Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1
Sídlo: Obecný úrad, s.č. 1179, 925 52 Šoporňa 

IČO: 37847261 
DIČ: 2021759696 

História a súčasnosť 

Po revolúcii v rokoch 1848, 1849 boli v Hornom Uhorsku pridelené roľníkom určité lesné pozemky v rozlohe viac ako 400 000 hektárov.  Na území Slovenska na základe urbárskeho zákona XIX/1871 museli roľníci užívať a obhospodarovať lesy spoločne pod štátnym odborným dozorom. 

Za socializmu štát urbárske hospodárenie zrušil, v roku 1950 zveril lesy organizáciam štátnych lesov. Zákonom SNR č. 2/1958 sa urbárske pozemky dostali do majetku podnikov Štátnych lesov a JRD. 

Tento stav trval až do vydania reštitučného  pozemkového zákona č. 229/1991 Zb., ktorý umožnil vrátiť podiely na urbárskych pozemkoch pôvodným vlastníkom.  Časť pozemkov cca 44% z pôvodnej rozlohy ktorá tvorila v našej obci viac ako 220 hektárov získali oprávnení podielnici, ktorí  o ne písomne  žiadali. V tej dobe už bolo z pôvodnej rozlohy približne 100 hektárov zastavaných domami na Važine a dolnej časti Karháča a zaplavených priehradou Kráľová. Urbárnikom pri vzniku novodobého urbárskeho spoločenstva sa tak dostali pozemky o rozlohe necelých  50 hektárov.

Pred dvanástimi rokmi a dnes. 

Pred dvanástimi rokmi, 10. novembra 2003 vzniklo Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1, ľudovo povedané „Šoporňanský urbár“. V tej dobe už pre ľudí strednej a  mladšej generácie pojmy urbariát, urbárske vlastníctvo nič nehovorili. Pre ich rodičov a najmä starých rodičov znamenali pôdu, lesy a pastviny, ku ktorým sa viazali nezmazateľné spomienky. Nielen  spomienky na mladšie roky a spoločné hospodárenie ale aj na rodičov a prarodičov, ktorí nám zanechali tieto pozemky ako dedičstvo. 

Aby sa naši občania mohli k svojmu dedičstvu  zákonným spôsobom dostať museli využiť práva, ktoré im dával v roku 1992 zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. Prvé rozhodnutie o priznaní vlastníckych práv v katastrálnom území obce Šoporňa vydal Okresný úrad v Galante na pozemkovoknižnú vložku 448. Vložka obsahovala 816 parciel  a 181 vlastníkov – podielnikov. V novembri roku 2002 si podielnici uvedení v tomto rozhodnutí zvolili prípravný výbor pre založenie pozemkového spoločenstva. Úlohou prípravného výboru bolo urobiť všetky úkony k tomu, aby sa do konca roku 2003 mohlo zvolať zakladacie valné zhromaždenie. 

Dňa 24.10.2003 sa valné zhromaždenie konalo. Prijalo uznesenie v ktorom schválilo spoločenskú zmluvu, stanovy, rozpočet a zvolilo svoje riadiace orgány – výbor a dozornú radu. V obci vznikla právnická osoba s názvom Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1 so sídlom na obecnom úrade. 

Výbor mal  7 členov,  predsedom spoločenstva sa stal Ing Jozef Magdálik , dozorná rada mala 3 členov a predsedom dozornej rady sa stal Stanislav Kiš. 

Číslo 1 sa do názvu dostalo preto, že spoločenská zmluva zakladala hospodárenie na vložke 448 a predpokladalo sa založenie ďalších spoločenstiev, ktoré mali hospodáriť na vložkách 449 a 450. 

Po vydaní rozhodnutí  pre pozemkovoknižné vložky č. 449 a 450 sa podieloví vlastníci na valnom zhromaždení v roku 2004 rozhodli nevytvárať ďalšie spoločenstvo a hospodáriť na pozemkoch všetkých troch vložiek spoločne. 

Občania, ktorý premeškali termín sa o svoje pozemky mohli ešte uchádzať v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. po celý rok 2004. Rozhodnutiami v zmysle tohto zákona sa počet podielnikov zväčšil o ďalšiu stovku vlastníkov. 

Dňa 10.11.2003 zápisom do registra pozemkových spoločenstiev vzniklo v zmysle zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1 ako dobrovoľné, záujmové a na politických stranách a hnutiach nezávislé združenie bývalých urbárnikov a ich právnych nástupcov. 

V zmysle zakladacej zmluvy spoločenstvo v prvých rokoch aj mohlo takto pracovať. 

Postupne sa do legislatívy dostávali zákony, ktoré ho posúvali od dobrovoľného združenia k dnešnému  stavu zviazanému podnikateľskými právnymi úpravami, ktorým sa muselo prispôsobovať. 

V  roku 2013 sa mení aj základná legislatíva pre pozemkové spoločenstvá. S účinnosťou od 1. mája 2013 platí Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý zrušil zákony č. 181/1995 Z. z., 217/2004 Z. z., 549/2004 Z. z. ktorými sme sa riadili doteraz a zavádza nové ustanovenia, ktorým sa naša činnosť musí prispôsobiť. Činnosť a hospodárenie spoločenstva posúva od pôvodného občianskeho združenia do podnikateľského prostredia s prvkami akciových spoločností. 

V súčasnosti spoločenstvo podniká v zmysle §19 zákona SNR č. 97/2013, prostredníctvom právnických osôb oprávnených na poľnohospodársku prvovýrobu a hospodárenie v lesoch a na vodných plochách, ktorým svoje pozemky prenajíma. 

Výsledok hospodárenia po zdanení rozdeľuje svojim členom podľa ich podielov po schválení valným zhromaždením. 

Vývoj spoločenstva a zmeny v jeho riadiacich orgánoch zachytáva  úplný výpis z registra pozemkových spoločenstiev: Register pozemkových spoločenstiev 

Súčasné orgány spoločenstva a kontakty 

  • Predseda spoločenstva: Tomáš Moravčík 
  • Č. tel.: 0940633920 

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 17.6.2024, 14:57:29

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play