Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Organizačná štruktúra úradu

Organizačná štruktúra Obecného úradu v ŠOPORNI

Obecný úrad v Šoporni je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva v Šoporni a starostu obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 • zabezpečuje písomnú agendu obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou písomností obce
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií
 • vypracováva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenie obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou
 • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec

 

Prácu obecného úradu organizuje prednosta Obecného úradu v Šoporni. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy, upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Šoporni.

Prednosta obce na zabezpečenie vyššie menovaných úloh riadi prácu obecného úradu, ktorý pozostáva z:

 1. aparátu Obecného úradu v Šoporni
 2. referátov, ktoré plnia úlohy na úseku prenesených výkonov štátnej správy
 3. ostatných pracovníkov obecného úradu

 

 1. Aparát Obecného úradu v Šoporni pozostáva z nasledovných samostatných odborných referátov:
  • referát sekretariátu, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a zabezpečuje hlavne úlohy na úseku podateľne, registratúry, zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce, archiváciu, vedie pokladňu, zabezpečuje hlásenia v rozhlase, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát ekonomiky, ktorý pozostáva z jedného pracovníka a zahŕňa kompletnú agendu všeobecného účtovníctva, rozpočtovníctva a styku s bankami, vypracováva rozbor hospodárenia, výkazníctvo, zabezpečuje finančné operácie medzi ZŠ a obcou, vedenie dokumentácie a evidencie obecného majetku a odpisov, inventarizáciu, vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov, fakturácie, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát miezd, personalistiky, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a zabezpečuje vedenie mzdovej a personálnej agendy, vedie komplexnú agendu v oblasti pracovno‑právnych záležitostí, služieb poskytovaných obcou, zodpovedá za dodržiavanie právnych zásad a noriem v oblasti hospodárenia s fondom pracovného času a prekážok v práci u zamestnancov, vyhotovuje zápisnice a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Šoporni, zabezpečuje osvedčovanie podpisov a listín,  spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát daní, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a zabezpečuje agendu daní obce, vedie evidenciu daňovníkov, vydáva rozhodnutia o daniach, evidenciu SHR a podnikateľov obce,  vedie evidenciu pohľadávok a nedoplatkov, zabezpečuje osvedčovanie podpisov a listín,  spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát poplatkov, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a zabezpečuje agendu daní a poplatkov obce, vykonáva správu miestneho poplatku za vodu a kanalizáciu, vedie evidenciu pohľadávok a nedoplatkov, evidenciu poplatkov ČOV, vydáva rozhodnutia o  poplatkoch a podnikateľov obce, zabezpečuje ochranu životného prostredia na území obce, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            0,8

 • referát odpadového hospodárenia, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a vykonáva agendu súvisiacu s nakladaním odpadov, prevádzkou zberného dvora a zabezpečovaním plynulého hospodárenia s odpadom na území obce. Zároveň spolupracuje na tvorbe odpadovej stratégie, sleduje legislatívne zmeny a zabezpečuje ich aplikáciu do praxe, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:1,0

 • stavebný referát, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a vykonáva agendu súvisiacu s činnosťou stavebného úradu, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát matriky, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a zabezpečuje aj prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, vedie evidenciu cintorínov ako aj evidenciu hrobových miest, evidenciu pre zbor pre občianske záležitosti, zabezpečuje a zúčastňuje sa občianskych obradov, zabezpečuje hlásenia v rozhlase, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • referát sociálnych vecí, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a má na starosti agendu sociálnych vecí, služieb poskytovaných obcou, opatrovateľky, vykonáva šetrenie v domácnosti občanov, ktorým bude poskytnutá alebo sa poskytuje opatrovateľská služba, zabezpečuje hlásenia v rozhlase, zabezpečuje agendu civilnej ochrany, vybavuje sťažnosti, spolupracuje na tvorbe smerníc a VZN obce na svojom úseku.

Výška úväzku:            1,0

 • sociálny referát – terénna opatrovateľská služba, ktorá pozostáva zo štyroch pracovníčok a má na starosti zabezpečovanie sociálnej služby, opatrovanie.

Výška úväzku:            podľa počtu klientov

Výška úväzku:            0,5

 

 • hlavný kontrolór obce, ktorý pozostáva z jednej pracovníčky a plní úlohy podľa zákona č. 369/1990 Z. z. a Uznesení OZ v Šoporni.

Výška úväzku:            0,5

 1. Prenesený výkon štátnej správy

V rámci preneseného výkonu štátnej správy má obec zriadený Spoločný stavebný Úrad v Seredi, ktorý zabezpečuje pre Obec Šoporňa a ďalšie združené obce agendu na úseku stavebného úradu, cestnej dopravy, drobných stavieb a pod. Jej náklady uhrádza v primeranej výške Obec Šoporňa.

Na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti pre Obec Šoporňa pracujú členovia súboru Važina, Važinka.

 1. Ostatní pracovníci obecného úradu

V rámci zabezpečenia služieb obyvateľstvu obec zamestnáva na úseku údržby a verejnej zelene trinástich pracovníkov na 12,8 úväzku na zabezpečenie kompletnej údržby obce (komunikácie, osvetlenie, údržba všetkých obecných budov, vodič, správca – údržbár budov a zariadení obce, kurič v plynových kotolniach, vrátane starostlivosti o požiarne uzávery, separácie odpadov a starostlivosti o verejnú zeleň) a  správa vodovodu a ČOV. Referát zabezpečuje aj koordináciu činnosti aktivačných pracovníkov, koordinuje činnosť UoZ ÚPSVaR, v prípade potreby navyšuje počet pracovníkov na dobu určitú prostredníctvom rôznych projektov v súčinnosti s ÚPSVaR a 1 pracovník zabezpečuje činnosť športového klubu a údržbu celého areálu ŠK. Obec Šoporňa zamestnáva jednu upratovačku, ktorá zabezpečuje práce spojené s upratovaním všetkých priestorov budov obecného úradu a ostatných priestorov obce a  podľa potreby pomáha pri príprave obecných akcií a reprezentačných akcií obce.

Výška úväzku:            12,8

Presný popis práce je rozpísaný v pracovnej náplni každého zamestnanca, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou osobného spisu zamestnanca.

 

 

V Šoporni, dňa 15.12.2022

 

                                                                                               Mgr. Adrián Macho  

                                                                                                   starosta obce

 


Zoznam zamestnancov

Telefón:

 • Mgr. Adrián Macho 0908 436 660
 • Ing. Martin Gála 0908 772 932
 • Lenka Gálová 0940 633 914
 • Michaela Špániková  0940 633 916
 • Ing. Matúš Šajbidor 0940 633 917
 • Alena Švecová  0940 633 918
 • Mgr. Katarína Búranová 0940 633 919
 • Zuzana Belúchová 0940 633 920
 • Miroslava Cehláriková 0940 633 921
 • Daniela Vozárová  0940 633 922
 • Veronika Plešová 0940 633 923
 • Mgr. Renáta Petrovská 0940 633 924

 

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.5.2024, 4:41:14

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play