Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Správne poplatky


Matrika

Správne poplatky v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1.50 €

Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16.50 €
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR. 16.50 €
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16.50 €
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 €
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 33 €
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165.50 €
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199. €

Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Od poplatku podľa písm. a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

Položka 19
a) zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3 € 
b) zmena priezviska maloletých detí 33 €
c) zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100,- €

Oslobodenie
1. Od poplatku je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

Správne poplatky za vyhotovenie matričného dokladu
Za vyhotovenie druhopisu matričného dokladu – rodného, sobášneho alebo úmrtného listu 5,- €
Prvé vyhotovenie dokladu zdarma (novorodenec, úmrtie, uzavretie manželstva – pri prevzatí prvého dokladu)

Osvedčenie
a) podpisu na listine – za každý podpis 1,50 €
Vyžaduje sa prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený s platným preukazom totožnosti.
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, na každý odtlačok a za každý podpis 5,- €
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostil) 10,- €
fotokópie listiny – za každú začatú stranu podľa originálu l.50 €

Správne poplatky sa platia v hotovosti do pokladne obecného úradu.
 

Evidencia obyvateľov a referát sociálnych vecí

poplatok za potvrdenie o pobyte 5 €
Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis a odpis registra trestov 1.50 €
 

Pôdohospodárstvo

Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný – 1,50 Eur
b) mesačný – 3,- Eurá
c) ročný – 7,- Eur
d) trojročný – 17,- Eur

 

Životné prostredie

Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (žiadosť na výrub drevín)
a) fyzická osoba – 10,- Eur
b) právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou – 100,- Eur

 

Stavebný úrad

Položka 59
a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 
1. pre fyzickú osobu ..... 40 € 
2. pre právnickú osobu ..... 100 eur
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby ..... 20 eur 

Oslobodenie 
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11), osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ... 50 eur
2. na stavbu bytového domu ... 200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ... 35 eur
2. bytových domov ... 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 30 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka ........ 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady .... 30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 50 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 50 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp. vôd, jazierka ... 50 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 50 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ... 50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ... 100 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ... 200 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ... 400 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ... 600 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ... 800 eur
nad 10 000 000 eur ... 1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ... 50 eur

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná
4. diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok
za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
1. právnickú osobu ... 100 eur
2. fyzickú osobu ... 30 eur
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
1. právnickú osobu ... 50 eur
2. fyzickú osobu ... 20 eur
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre
1. právnickú osobu ... 30 eur
2. fyzickú osobu ... 10 eur
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ... 80 eur
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ... 10 eur
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ... 30 eur
g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ... 10 eur

Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60....... 30 eur
2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre 
právnickú osobu ... 50 eur
fyzickú osobu ... 20 eur
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha
do 15 m2 vrátane ... 60 eur
od 15 m2 do 40 m2 vrátane ... 200 eur
nad 40 m2 ... 430 eur
4. terénnych úprav pre
právnickú osobu ... 100 eur
fyzickú osobu ... 20 eur
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ... 100 eur
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ... 20 eur

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom ... 35 eur
2. bytový dom ... 120 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny
dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ... 25 eur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ... 50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ... 25 eur
2. bytových domov ... 50 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb
na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 20 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne. odpad. vôd, jazierka ... 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napr. letné kuch., bazény, sklady .... 20 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami ... 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ... 30 eur
3. na vodné stavby, napr. studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odp. vôd, jazierka ... 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská ... 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ... 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ... 20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane ... 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ... 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ... 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ... 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ... 530 eur
nad 10 000 000 eur ... 660 eur 

Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu ... 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu ... 9,50 eura c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí ... 9,50 eura d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy ... 6,50 eura e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území ... 16,50 eura Poznámka. Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Poznámka
Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

ČASŤ VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ... 16,50 €
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ... 165,50 €
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ... 16,50 €
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií ..... 50 eur

Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie25af)
a) diaľnic a rýchlostných ciest ..... 200 eur
b) ciest ..... 120 eur
c) miestnych komunikácií ..... 80 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 470 eur
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 340 eur
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ..... 170 eur
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ..... 100 eur
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ..... 70 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií ..... 40 eur

Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ..... 75 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ..... 40 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok. 

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

Položka 85 
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie ..... 115 eur
b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia ..... 500 eur
c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..... 30 eur
d) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s
1. cestou ..... 115 eur 
2. miestnou komunikáciou ..... 75 eur

Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. 

62. V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie sa položka 162 dopĺňa písmenami t) až aa), ktoré znejú:
t) Vydanie súhlasu na umiestnenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
u) Vydanie súhlasu na užívanie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
v) Vydanie súhlasu na zmenu stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
w) Vydanie súhlasu na zmenu používaných palív a surovín v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
x) Vydanie súhlasu na zmenu technológie zariadení zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
y) Vydanie súhlasu na zmenu užívania zdrojov znečisťovania ovzdušia ..... 5 eur
z) Vydanie súhlasu na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách ..... 5 eur
aa) Vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu ..... 30 eur

Všetky poplatky sa platia v hotovosti v pokladni obecného úradu.

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 14.7.2024, 12:30:54

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play