Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

 

 

Š T A T Ú T  

O B C E    Š O P O R Ň A

 

Schválený dňa:           14. decembra 2022

Uznesením číslo:        80/2022          

Platný od:                   15. decembra 2022

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

Štatút obce Šoporňa ustanovuje v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce. Obec je samosprávny územný celok Slovenskej republiky a združuje občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

Pri výkone samosprávy používa obec erb, vlajku, pečať obce a ďalšie symboly obce schválené obecným zastupiteľstvom. Erb a vlajku obce môžu používať iba orgány samosprávy obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce). Ukladať obci povinnosti a obmedzenia alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 § 2

Územie obce

Územie obce tvorí  katastrálne územie obce Šoporňa s miestnou časťou Šoporňa - Štrkovec. Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení.

§ 3

Vzťah štátu k obci

Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

§ 4
Samospráva obce

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:

 • orgánmi obce
 • miestnym referendom
 • zhromaždením obyvateľov obce

Pôsobnosť samosprávy obce je bližšie upravená osobitným predpisom. 

§ 5
Všeobecne záväzné nariadenia obce

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade a oficiálnom internetovom sídle obce.

Proces prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je upravený osobitným predpisom.                                                             

§ 6

Financovanie obce

Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného roka s výhľadom  na ďalšie dva roky.

§ 7

Majetok obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obe alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.

Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na výkon samosprávy obce a na podnikateľskú činnosť.

Podrobnosti o hospodárení s majetkom obce upravujú osobitné predpisy a všeobecne záväzné nariadenie obce, zásady hospodárenia s majetkom obce a interné smernice obce.

§ 8

Orgány samosprávy

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Šoporňa zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šoporňa. Obecné zastupiteľstvo obce Šoporňa má 11 poslancov.

Obecné zastupiteľstvo:

 1. zriaďuje dočasné a stále komisie pri obecnom zastupiteľstve ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a to najmä:
 • Komisia sociálna, zdravotná, kultúrna, vzdelávania a športu
 • Komisia výstavby, životného prostredia, územného plánovania, služieb a spolupráce s podnikateľskými subjektmi
 • Komisia finančná a správy obecného majetku
 • Komisia na ochranu verejného poriadku
 • Komisia na ochranu verejného záujmu
  1. volí a odvoláva hlavného kontrolóra
  2. riadi sa rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo
  3. rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle zákona o obecnom zriadení

§ 9

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, verejným funkcionárom.

Starosta obce:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom o obecnom zriadení a podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva
 2. vykonáva obecnú správu
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 4. vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok obecného úradu a informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 6. uchováva vlajku a pečať obce
 7. používa obecné insígnie
 8. v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať zmeny rozpočtu obce
 9. vymenúva a odvoláva riaditeľa školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (§ 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z.)
 10. platové pomery starostu upravuje osobitný zákon

§ 10

Zástupca starostu

Zástupcom starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch, ktoré určuje zákon o obecnom zriadení. V prípade, že do 60 dní od zloženia sľubu starostu nepoverí žiadneho poslanca zastupovaním, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

§ 11

Hlavný kontrolór

Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti upravuje osobitný predpis.

§ 12

Obecný úrad

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Obecný úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce
 2. vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce
 3. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu. Prácu obecného úradu riadi starosta.

§ 13

Prednosta úradu

Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

Prednosta obecného úradu:

 1. vedie a organizuje prácu obecného úradu
 2. zabezpečuje hospodárny a správny chod obecného úradu
 3. zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným
 4. plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce.

§ 14
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať, zrušovať a kontrolovať:

 • rozpočtové organizácie obce
 • príspevkové organizácie obce
 • obchodné spoločnosti, iné právnické osoby

Rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú základná škola s materskou školou.

§ 15

Záujmové združovanie

1. Obec môže spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitných zákonov.

2. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí.

3. Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za záväzky vzniknuté voči tretím osobám zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne a nerozdielne, ak zmluvy neustanovuje inak.

§ 16
Regionálne združovanie

Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Združenie obcí je právnická osoba. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie, miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a cestovných ruch.

Na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

§ 17

Medzinárodná spolupráca

Obec môže nadväzovať partnerské vzťahy s obcami v zahraničí za účelom vzájomnej výmeny skúseností, poznávania, vzájomného kultúrneho obohacovania obyvateľov jednotlivých miest. Partnerské vzťahy sa riadia zmluvami uzatvorenými medzi obcou a zahraničným partnerom.

§ 18
Symboly obce Šoporňa

Obec má právo na svoje symboly. Symbolmi obce sú:

 • erb obce - v modrom štíte zlatovlasá zlatokorunovaná kráľovná - Panna Mária - v striebornom, zlato lemovanom rúchu a červenom plášti so strieborným, zlatovlasým Ježiškom vpravo v náručí a so zlatým ľaliovitým žezlom v ľavici pred sebou.
 • vlajka obce – tvorí ju päť  pruhov v poradí  červená, modrá, biela,  modrá a červená. Stredný biely pruh má šírku 2/6 a ostatné1/6 šírky vlajky. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je dvoma  zástrihmi siahajúcimi  do jednej tretiny dĺžky vlajky.  
 • pečať obce – tvorí ju erb obce s kruhopisom „OBEC ŠOPORŇA“ s  hviezdami po oboch stranách, priemer pečate  36 mm.

§19

Udeľovanie ocenení obce

Obec Šoporňa môže udeliť jednotlivcom, kolektívom, inštitúciám, resp. iným právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj obce alebo jeho propagáciu nasledovné ocenenia:

 • Čestné občianstvo obce Šoporňa
 • Cena obce Šoporňa
 • Cena starostu obce Šoporňa
 • Čestná plaketa obce Šoporňa
 • Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

Udeľovanie ocenení sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce.

§ 20

Kronika obce

Obec Šoporňa vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj obce a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú obecné spoločenstvo. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.). Spracovávaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár.

§ 21

Dobrovoľný hasičský zbor obce Šoporňa

Dobrovoľný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

Dobrovoľný hasičský zbor :

 • vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare
 • vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom
 • vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách
 • poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach
 • zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov
 • vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov
 • ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri zdolávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany
 • vypracováva a vedie dokumentáciu dobrovoľného hasičského zboru obce

Obecné zastupiteľstvo určí objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť. Podrobnosti o fungovaní a chode Dobrovoľného hasičského zboru upravuje osobitný zákon a požiarny poriadok obce.

§ 22

Záverečné ustanovenia

Štatút obce je  základnou právnou  normou obce Šoporňa. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2022 uznesením č. 80/2022 a nadobúda účinnosť dňom 15.12.2022. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší Štatút obce Šoporňa č. 8/2015 schválený dňa 28.10.2015.

 

 

 

 

Mgr. Adrián Macho

starosta obce

 

 

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.5.2024, 4:23:32

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play