Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni na základe zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva pre katastrálne územie obce Šoporňa                                                                       

 

ŠTATÚT OBCE ŠOPORŇA              

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Štatút obce Šoporňa ustanovuje v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce.

1.Obecje samosprávny územný celok Slovenskej republiky a združuje občanov, ktorí majú na území obce trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2.Pri výkone samosprávy používa obec erb, vlajku, pečať obce a ďalšie symboly obce schválené obecným zastupiteľstvom.

3.Erb a vlajku obce môžu používať iba orgány samosprávy obce (obecné zastupiteľstvo, starosta obce)

4.Ukladať obci povinnosti a obmedzenia alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

§ 2

Územie obce

 

1.Územie obce tvorí  katastrálne územie obce Šoporňa  s osadou Štrkovec.

2.Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so skutočným stavom v zmysle zákona o obecnom zriadení.

 

§ 3

Obyvatelia obce

 

1.Obyvateľom obce je občan, ktorý má na území obce trvalý pobyt (1).

2.Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:

a.voliť orgány samosprávy obce a byť do nich volený

b.hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce

c.zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor

d.zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

e.obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce

f.používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok obce, slúžiaci pre verejné účely

g.požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, ktorý sa nachádza na území obce

h.požadovať pomoc od obce v čase náhlej núdze

3.Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. Je povinný:

a.ochraňovať majetok obce

b.podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia

c.napomáhať udržiavať poriadok v obci

 

 

Na samospráve obce, okrem práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce a hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce, má právo podieľať sa aj ten, kto:

d.má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci trvale pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok,

e.zdržuje sa v obci a je v obci prihlásený na prechodný pobyt,

f.má čestné občianstvo obce.

4.Obyvateľ obce a osoby uvedené v § 3 ods. 4 sa zúčastňujú na samospráve obce v rozsahu a spôsobom určeným osobitným právnym predpisom(2).

 

§ 4

Vzťah štátu k obci

 

1.Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy.

2.Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

§ 5
Samospráva obce

 

1.Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe

2.Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce:
a) orgánmi obce,
b) miestnym referendom,
c) zhromaždením obyvateľov obce.

3. Pôsobnosť samosprávy obce je bližšie upravená osobitným predpisom(2).
 

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

1.Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2.Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

3.Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade a oficiálnom internetovom sídle obce.

4.Proces prijímania a schvaľovania všeobecne záväzných nariadení je upravený osobitným predpisom(2).                                                                      

 

§ 7

Financovanie obce

1.Obec financuje svoje potreby z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov.

2.Základom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného roka s výhľadom  na ďalšie dva roky.

 

§ 8

Majetok obce

1.Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obe alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.

2.Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

3.Podrobnosti o hospodárení s majetkom obce upravujú osobitné predpisy(3) a všeobecne záväzné nariadenie obce, zásady hospodárenia s majetkom obce a interné smernice obce.

 

§ 9

Orgány samosprávy

1.Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Šoporňa zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce Šoporňa. Obecné zastupiteľstvo obce Šoporňa má 11/jedenásť/ poslancov.

2.Obecné zastupiteľstvo:

a.zriaďuje dočasné a stále komisie pri obecnom zastupiteľstve ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a to najmä:

2.a.i.Komisia sociálna, zdravotná a ochrany verejného majetku

2.a.ii.Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

2.a.iii.Komisia životného prostredia, obchodu a služieb

2.a.iv.Komisia výstavby, územného plánovania a spolupráce s podnikateľskými subjektami

2.a.v.Komisia finančná a správy obecného majetku

b.Zriaďuje obecnú radu, ktorá má 5 (päť) členov

c.volí a odvoláva hlavného kontrolóra

3.Obecné zastupiteľstvo sa riadi rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

4.Obecné zastupiteľstvo zasadá spravidla jedenkrát v mesiaci, najmenej však raz za tri mesiace.

5.Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce v zmysle zákona o obecnom zriadení.

§ 10

Starosta obce

1.Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce, verejným funkcionárom.
 

2.Starosta obce:

a.zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom o obecnom zriadení a podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva,

b.vykonáva obecnú správu,

c.zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,

d.vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

e.rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

f.uchováva vlajku a pečať obce,

g.používa obecné insígnie,

h.v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže vykonávať zmeny rozpočtu obce,

i.vymenúva a odvoláva riaditeľa školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (§ 3 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z.z.)

3.Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon(4).

 

§ 11

Zástupca starostu

1.Zástupcom starostu môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.

2.Zástupca starostu zastupuje starosta v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

3.Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch, ktoré určuje zákon o obecnom zriadení(2).

4.Starosta poverí zástupcu starostu zastupovaním počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti výkonu funkcie.

5.Do 60 dní od zloženia sľubu starostu ,starosta poverí jedného poslanca  zastupovaním, ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.

§ 12

Hlavný kontrolór

1.Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

2.Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu(5). Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy.

3.Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  vrátane nariadení obce

4.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

5.Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

a.obecný úrad,

b.rozpočtové a príspevkové organizácie obce,

c.právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť,

d.iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,

e.osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

6. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon(6).

 

§ 13

Obecný úrad

1.Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

a.Obecný úrad najmä:

1.a.i.zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,

1.a.ii.vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,

1.a.iii.vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce.

2.Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

3.Prácu obecného úradu riadi starosta.

 

§ 14

Prednosta úradu

1.Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorého vymenúva a odvoláva starosta, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

2.Prednosta obecného úradu:

a.vedie a organizuje prácu obecného úradu,

b.zabezpečuje hospodárny a správny chod obecného úradu,

c.zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

3.Prednosta obecného úradu plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce.

 

§ 15
Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

1.Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať:

a.rozpočtové organizácie obce

b.príspevkové organizácie obce,

c.obchodné spoločnosti, iné právnické osoby.

2.Rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti obce sú základná škola s materskou školou.

§ 16

Záujmové združovanie

1.Obec Šoporňa je členom záujmových združení: Združenia miest a obcí Slovenska  (ZMOS).

2.

3.združení obce alebo o vystúpení zo združenia rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

 

§ 17
Regionálne združovanie

1.Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

2.Obec Šoporňa je členom regionálneho združenia - Združenie miest a obcí regiónu JE Jaslovské Bohunice, GAŠA

3.O združení obce alebo o vystúpení zo združení rozhoduje obecné zastupiteľstvo.


§ 18

Medzinárodná spolupráca

1.Obec môže nadväzovať partnerské vzťahy s obcami v zahraničí za účelom vzájomnej výmeny skúseností, poznávania, vzájomného kultúrneho obohacovania obyvateľov jednotlivých miest.

2.Partnerské vzťahy sa riadia zmluvami uzatvorenými medzi obcou a zahraničným partnerom.

 

§ 19
Symboly obce Šoporňa

1.Obec má právo na svoje symboly

2.Symbolmi obce sú:

a.erb obce - v modrom štíte zlatovlasá zlatokorunovaná kráľovna - Panna Mária - v striebornom, zlato lemovanom rúchu a červenom plášti so strieborným, zlatovlasým Ježiškom vpravo v náručí a so zlatým ľaliovitým žezlom v ľavici pred sebou.

b.vlajka obce – tvorí ju päť  pruhov v poradí  červená, modrá, biela,  modrá a červená. Stredný biely pruh má šírku 2/6 a ostatné1/6 šírky vlajky. Pomer jej strán je 2:3 a ukončená je dvoma  zástrihmi siahajúcimi  do jednej tretiny dĺžky vlajky.  

c.pečať obce – tvorí ju erb obce s kruhopisom „OBEC ŠOPORŇA“ s  hviezdami po oboch stranách, priemer pečate  36 mm.

 

§20

Udeľovanie ocenení obce

1.Obec Šoporňa môže udeliť jednotlivcom, kolektívom, inštitúciám, resp. iným právnickým osobám, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj obce alebo jeho propagáciu nasledovné ocenenia:

a.Čestné občianstvo obce Šoporňa

b.Cenu starostu obce Šoporňa

c.Čestná plaketa obce Šoporňa

d.Zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka.

2.Udeľovanie ocenení sa riadi všeobecne záväzným nariadením obce.

 

§ 21

Kronika obce

1.Obec vedie kroniku obce v štátnom jazyku

2.Kronikou sú písomné zápisy udalostí a faktov zo života obce a jej obyvateľov, ktoré sú začlenené do jednotlivých tematických celkov a zviazané do zväzkov.

§ 22

Dobrovoľný hasičský zbor obce Šoporňa

1.Dobrovoľný hasičský zbor je útvar zriadený na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

2. Dobrovoľný hasičský zbor :

 a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,

b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,

c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,

d)poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,

e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,

f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,

g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru 

    zásahy pri zdolávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych

    udalostí,

h)podieľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany

i) vypracováva a vedie dokumentáciu dobrovoľného hasičského zboru obce.

3. Obecné zastupiteľstvo určí i objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

4.Podrobnosti o fungovaní a chode Dobrovoľného hasičského zboru upravuje osobitný zákon(6b) a požiarny poriadok obce.

§ 23

Záverečné ustanovenia

Štatút obce je  základnou právnou  normou obce Šoporňa

Tento štatút obce nahrádza štatút obce  schválený dňa 06.03.2008                                    

Tento štatút nadobúda platnosť dňa :                                                                                    

 

 

                                                                                                         Mgr. Adrián Macho

                                                                                                             Starosta obce

Poznámka:
(1) zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších právnych predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov
(2) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
(3) najmä zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
(4) zákon NR SR č. 253/2004 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(5) zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
(6) zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 6.2.2023, 10:57:05

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play