Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Šoporňa

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia OcZ v Šoporni  zo dňa 23.08.2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Šoporňa nasledovne:

 1. Predpoklady na výkon funkcie:
  1. ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
  2. bezúhonnosť,
  3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
 2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:
  1. osobné údaje - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj (telefón, e-mail),
  2. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
  3. úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§10 a nasl. zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
  6. súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely spracovania žiadosti a vykonania voľby.
 3. Termín a spôsob podania prihlášky:

Lehota na doručenie prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra obce Šoporňa je najneskôr do 15.11.2023 do 12,00 h.  Prihlášku je možné podať:

 1. osobne - do podateľne Obecného úradu v Šoporni, č. 1179,
 2. poštou – na adresu Obecný úrad v Šoporni, č. 1179, 925 52 Šoporňa

Rozhodujúci je dátum a čas doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Uzatvorená obálka s požadovanými dokladmi musí byť označená textom „VOĽBA HK - NEOTVÁRAŤ“ .

 1. Dátum konania voľby

Dátum konania voľby je stanovený na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šoporni.

 1. Pracovný pomer

Pracovný pomer je stanovený na 0,5 úväzku pracovného času s nástupom od 1.1.2024 na funkčné obdobie šesť rokov.

Dátum zvesenia: 16. 11. 2023 Zodpovedá: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 10.12.2023, 20:58:57

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play