Menu

Obec Šoporňa
ObecŠoporňa

Podmienky podania

Postup pri sprístupňovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

Každá právnická a fyzická osoba ako žiadateľ môže požiadať Šoporňa ako povinnú osobu o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (osobne do podateľne Obecného úradu alebo poštou), faxom, elektronickou poštou. Informácie, ktoré je obec Šoporňa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. povinná zverejňovať, sú žiadateľom k nahliadnutiu na internetovej stránke obce www.soporna.sk a na úradnej tabuli obce v priestoroch Obecného úradu v Šoporni, 925 52 Šoporňa č.1179. 
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie 

Osobne alebo písomne na podateľni Obecného úradu v Šoporni v čase stránkových hodín.
Elektronickou poštou podatelna@soporna.sk
Mail: podatelna@soporna.sk

 

Postup pri vybavovaní žiadostí

Žiadosť o sprístupnenie informácií vybaví Obec Šoporňa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o osem pracovných dní. Predĺženie lehoty obec bezodkladne oznámi žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu žiadateľa alebo sídlo,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácií  žiadateľ navrhuje /písomne, e-mailom.../.

Proti rozhodnutiu obce o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.


Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu Obce Šoporňa o odmietnutí sprístupnenia požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad v Šoporni.

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.5.2024, 3:48:44

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZMO

Obec Šoporňa  je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

ZMO

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualit z webu obce. Občiania sú informovaní o novo vložených správach a upozormeniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách, môžu si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty vyvesené na úradnej tabuli.

App Store Google Play