uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Katarínska zábava

Katarínska zábava

Rezervácia resp. zakúpenie vstupenie na sekretariáte Obecného úradu v Šoporni, tel. 0940633914

Zverejnené: 05.10 2016

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Mgr. Adrián Macho po prerokovaní a dohode s poslancami obecného zastupiteľsta ruší zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Šoporni, ktoré bolo plánované na deň 26.10.2016.

Zverejnené: 24.10 2016

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku. Podrobnosti tu 

Zverejnené: 12.10 2016

Správa z finančnej kontroly v obci Šoporňa

V čase od 18.04.2016 do 22.08.2016 bola vykonaná finančná kontroly na mieste v Obci Šoporňa zameraná na zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť pri  hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančných operácii alebo ich časti a všeobecne záväzných nariadení v Obci Šoporňa . Správa tu 

Zverejnené: 03.10 2016

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomerov a násedne požadujú od občanov úhradu za spotebu pitnej vody v hotovosti. V žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS , a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s.  vykonávajúcich odpočty vodomerov nikdy nepracujú s hotovosťou, t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde

Zverejnené: 20.09 2016

Vývoz smetí - zmena intervalov

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 5. septembra 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch a v rovnakých dňoch (vždy v pondelok a v utorok)

Zverejnené: 30.08 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Šoporňa

Zverejnené: 06.07 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

  • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017, 2018 a 2019
  • Kontrola stavu riešenia pohľadávok obce po lehote splatnosti
  • Kontrola hospodárenia ŠK Šoporňa v roku 2015
  • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
  • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa

 

                                                                                   Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 13.06 2016

Návrh Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2015

Zverejnené: 09.05 2016

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia OZ

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Šoporňa - Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2

Zverejnené: 18.03 2016

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvoo životného prostredia Slovenskej republiky  na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný príspevok schvaľuje žiadosť obce Šoporňa.   Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku tu

Zverejnené: 11.03 2016

Schválenie žiadosti o NFP Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.januára 2016 bola schválená žiadosť obce Šoporňa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie a ČOV.  Detail žiadosti tu.

Zverejnené: 11.03 2016

Upozornenie

Obec Šoporňa upozorňuje občanov na povinnosť uhrádzať miestne poplatky za kanalizáciu, komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa  daň z pozemkov, stavieb, bytov a ostatné miestne dane  a iné poplatky. 
Žiadame Vás,  aby si tieto povinnosti splnili čo najskôr, nakoľko na základe uznesenia č. 158/2015 bude obec nútená pristúpiť na exekučné vymáhanie svojich pohľadávok.

Zverejnené: 21.02 2016