uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Rozhodnutie o začatí konania

Zverejnené: 04.02 2016

Oznam - výrub drevín

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania. Viac tu.

Zverejnené: 01.02 2016

Správa o výsledku kontroly v obci Šoporňa

Správa o výsledku kontroly v obci Šoporňa. Viac tu 

Zverejnené: 27.01 2016

Návrh Plánu kontrolnej čínnosti na 1.polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

 • Stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2016
 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015
 • Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Šoporňa v roku 2015
 • Kontrola zákonnosti postupu pri Verejnej obchodnej súťaži o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Obvodného zdravotného strediska v obci Šoporňa
 • Kontrola nakladania s majetkom obce – prenájom nebytových priestorov, nájomné zmluvy, dodržiavanie podmienok ich plnenia, výška nájomného
 • Kontrola plnenia uznesení OZ

                                                                                 Milena Veresová, hlavný kontrolór obce Šoporňa

                                                                               

Zverejnené: 14.01 2016

ZBERNÝ DVOR

Žiadame občanov obce, aby odpad na zberný dvor vyvážali v čase otváracích hodín!

Zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom!

Platí prísny ZÁKAZ vývozu odpadu mimo otváracích hodín ZD a mimo areálu ZD. V prípade porušenie zákazu budú občania riešení správnym orgánom v priestupkovom konaní, kde im môže byť uložená pokuta až do výšky              16 596, 95 eur.

Otváracie hodiny Zberného dvora:  

November 2015 - Marec 2016
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

 

Zverejnené: 28.12 2015

SEPARÁCIA PLASTOV

 DO VRIEC SA ZBIERA:

 1. plastové fľaše od nápojov – PET fľaše
 2. plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu
 3. plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb
 4. plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín
 5. plastové obaly od mlieka, džúsov (nie tetra pak)
 6. plastové obaly z jogurtu, masla, kečupu ......
 7. polyetylénové obalové fólie 
 8. plastové hračky a plastové kuchynské predmety,
 9. plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá
 10. tašky -"igelitky", plastové tácky

PET fľaše prosíme stláčať na minimum,  plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu!
Plasty nevkladať do ďalších obalov, tašiek a neviazať!

 

 ZAKAZUJE SA ZBIERAŤ:

 1. fľaše silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou
 2. polystyrénové tácky, obaly
 3. plastové obaly od motorového oleja a ropných produktov
 4. kovové uzávery z fliaš
 5. obaly kombinované so sklom, kovom
 6. tašky s tkanou textíliou
 7. obaly z jedov a výbušnín
 8. gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, obaly z liekov, tvrdé plasty
 9. bazénové fólie

 

Zverejnené: 28.12 2015

Ochrana vodomerov v zimnom období

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.oznamuje občanom obce Šoporňa potrebu zabezpečenia ochrany vodomerov pred mrazmy. Viac info tu.

Zverejnené: 08.12 2015

Voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky

Zverejnené: 20.11 2015

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

Od 03.11.2015 nastáva zmena otváracích hodín na Zbernom dvore v Šoporni nasledovne: 

November 2015 - Marec 2016
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

Mimo týchto otváracích hodín je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na Zberný dvor resp. jeho okolie ! 

 

Zverejnené: 04.11 2015

Výrub drevín

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Viac info tu...

Zverejnené: 29.10 2015

Vyjadrenie OcÚ k odstraňovaniu protipovodňového valu (gátu)

Odstraňovanie valu realizuje Povodie Váhu, ako vlastník uvedených pozemkov, ktorý o odstraňovaní uvedeného valu z dôvodu neplnenia svojej funkcie rozhodol uznesením na Valnom zhromaždení v predchádzajúcom období (2008).  Obec Šoporňa nemá žiadnu kompetenciu zasahovať do uvedeného odstraňovania. Prípadé sťažnosti adresujte priamo Povodiu Váhu.

Zverejnené: 23.10 2015

Oznam - vývoz smetí, zber plastov a papiera

Prehľad termínov vývozu smetí, zberu plastov a papiera do 31.12.2015

Vývoz smetí
26. a 27. októbra 2015 
9. a 10. novembra  2015 
23. a 24. novembra 2015
7. a 8. decembra 2015
21. a 22.  decembra 2015
Zber plastov
28. októbra 2015
11. novembra 2015
25. novembra 2015
9. decembra 2015
23. decembra 2015
Zber papiera
22. októbra 2015
26. novembra 2015
30. decembra 2015

 

Zverejnené: 14.10 2015

Oznam o zasielaní upozornení o nedoplatkoch

Vážení občania.

Obec Šoporňa rozposiela v týchto dňoch  upozornenia o nedoplatkoch za TKO, dane, psa a kanalizáciu.

Nakoľko po predchádzajúcom vedení sa nenašla kompletná evidencia úhrad poplatkov v sume viac ako 55 000 euro, je možné, že ste uvedené nedoplatky už uhradili. Zároveň Vás prosíme, ak ste tak urobili a bolo Vám zaslané upozornenie, aby ste sa dostavili na obecný úrad na príslušné oddelenie za účelom objasnenia nedorozumenia.

V takomto prípade sa všetkým dotknutým vopred ospravedlňujeme.  

Zverejnené: 07.10 2015

Oznam

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné! Viac info tu...

Zverejnené: 04.09 2015

Oznam

V 36. týždni bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu v dňoch 31.08.2015 a 01.09.2015 ( v pondelok a v utorok). Nasledujúce vývozy  komunálneho odpadu budú realizované v dvojtýždňových intervaloch t.j. 14.09.2015 a 15.09.2015, 28.09.2015 a 29.09.2015 atď. Taktiež zber plastov sa od 02.09.2015 bude vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.

Zber papiera sa uskutoční 03.09.2015 a následne vždy v posledný štvrtok v mesiaci ( v prípade daždivého počasia bude vždy oznámený náhradný termín)

 

Zverejnené: 31.08 2015