uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Trhové miesta Hody 2018

Zverejnené: 22.02 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Deň Zeme

Obec Šoporňa Vás srdečne pozýva dňa 21. apríla 2018 (t. j. sobotu) o 09.00 hod. na Rajčuru osláviť prácou " Deň Zeme". Viac info tu .

Zverejnené: 18.04 2018

Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018 - 2022

srdečne Vás pozývame na verejné stretnutie „Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018-2022“,ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu dňa 05.04.2018 v čase o 17.00 hod. Účasť je dobrovoľná, ale vo Vašom záujme máte možnosť vyjadriť svoje názory, pripomienky, postrehy k sociálnej práci v obci práve na tomto stretnutí.

Zverejnené: 04.04 2018

Dobrovoľná dražba

Zverejnené: 27.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Pata oznamuje, že dňa 21.3.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 23.03 2018

Oznámenie o výrube drevín

Obec Pata ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 21.3.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa,  na pozemkoch vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 23.03 2018

Prerušenie distribúcie elektriny

Z dôvodu vykonania plánovanej práce na zariadenach distribučnej sústavy, budú dňa 05.04.2018 bez dodávky elektriny niektoré ulice v obci. Viac info tu.

Zverejnené: 22.03 2018

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti pani Šmátralovej , začalo dňa 07.03.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 09.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 07.03.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny. Viac info tu.

Zverejnené: 09.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Pata oznamuje, že dňa 5.3.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín. Viac info tu

Zverejnené: 07.03 2018

Oznámenie o výrube drevín

Obec Pata oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 5.3.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa,  na pozemkoch vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 07.03 2018

Návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu obce Šoporňa

Obec Šoporňa vyhlasuje možnosť podávať návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu Obce Šoporňa.

Platný územný plán je k dispozícií na tabuli pred kultúrnym domom. Svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu môžete podávať na obecnom úrade v kancelárii č. 15.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté počas stránkových hodín obecného úradu na č. dverí 15 alebo telefonicky na t. č. 0940/633 918.

Zverejnené: 05.03 2018

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub stromov

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti DSS pre deti a dospelých si sídlom 925 52 Šoporňa – Štrkovec č. 10, začalo dňa 28.02.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v správe  žiadateľa. Viac info tu 

 

Zverejnené: 05.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín. Viac info tu.

Zverejnené: 05.03 2018

Výzva Zapadoslovenske distribučnej a.s. na okliesnenie a odstránenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Viac info tu.

Zverejnené: 23.02 2018


Všetky oznamy