Oznamy

plagat_futbal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia pre žiadateľov o povolenie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, počas
Hodových slávností v dňoch od 8. – 10. 8. 2014

V prípade záujmu o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste počas hodových slávností v obci Šoporňa v dňoch 8. – 10.8. 2014 Vás žiadame predložiť žiadosť s potrebnými prílohami najneskôr v termíne do 25.7. 2014. Žiadosť môžete zaslať písomne na adresu: Obec Šoporňa, č. 1179, 925 52  Šoporňa, e-mailom na podatelna@soporna.sk, alebo osobne na Obecnom úrade v Šoporni na podateľni č. d. 11. Vydané povolenie si môžete prevziať iba osobne na Obecnom úrade v Šoporni – podateľňa č. d. 11. V deň prevzatia povolenia je zároveň potrebné zaplatiť poplatok za trhové miesto podľa platného VZN č. 3/2011.

Podľa novelizovaného znenia § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. , ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2014, obec vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhom mieste, ak predávajúci pri podaní žiadosti o vydanie povolenia predloží :

-          fotokópiu živnostenského listu ( výpis z obch. registra)

-          preukaz člena záhradkárskeho alebo chovateľského zväzu, osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka

-           fotokópiu strany – ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice.

Ak predávajúci nie je povinný používať pokladnicu, predloží obci čestné vyhlásenie s uvedením príslušného ustanovenia zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, v ktorom uvedie, že nie je povinný na evidenciu tržieb používať pokladnicu ( vzor v prílohe).

Ak predávajúci nepredloží požadované doklady, obec povolenie na zriadenie trhového miesta na predaj nevydá a predávajúci bude z obecného pozemku vykázaný!

 

                                   Mgr. Milan Vlček
                                     starosta obce

                                                                                                                                                                                                                            


                                                                                                                                                                                                                            

Doklady potrebné k vybaveniu trhového miesta

(po rozkliknutí sa zobrazí aktuálne tlačivo)

 

Informácie pre žiadateľov

Žiadosť

Čestné vyhlásenie

Oznámenie

Zákon č. 178/1998

 

 

 

Slide1

 

 

 

23.06.2014 – Opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase letných poľnohospodárskych prác….viac info tu!

 

19.06.2014 – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v období letných poľnohospodárskych zberových prác……..viac info tu! 

 

02.06.2014 – Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Vám oznamuje , že od  03.06.2014 sa bude v obci Šoporňa vykonávať odpis vody po dobu troch týždňov. V prípade Vašej neprítomnosti zanechajte prosím na viditeľnom mieste odpis stavu Vášho vodomeru.

 

27.5.2014 - Obec Šoporňa oznamuje občanom, že od budúceho týždňa bude vývoz tuhého komunálneho odpadu z domácností (TKO) uskutočňovaný každý týždeň a tento vývoz potrvá až do konca augusta. 

 

22.5.2014 – Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych a mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak bol kliešť predtým infikovaný. S cieľom zvýšiť prevenciu a informovať deti a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou  Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

ako sa chrániť pred kliešťom – deti

ako chranit pred kliestami

 

16.5.2014 - Oznamujeme občanom!

Na zbernom dvore v obci Šoporňa je prísny zákaz vývozu stavebného odpadu vo veľkom množstve! V prípade veľkého množstva stavebného odpadu je možné objednať si veľkoobjemový kontajner na OcÚ Šoporňa.

 

13.5.2014- Upozornenie – výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“……viac info tu

 

Vážení občania

Obec Šoporňa a Komplex – odpadová spoločnosť, ktorá zabezpečuje zber a zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpadu v našej obci, žiada občanov o spoluprácu pri skvalitnení zberu  separovaných zložiek komunálneho odpadu  t.j. plastov a skla…..viac info tu

 

04.04.2014 – Oznámenie o prerokovaní Návrhu Územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja….viac info tu

 

03.04.2014 – Oznámenie pre odberateľov vody z verejného vodovodu…viac info tu

 

19.03.2014 – Výzva – Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, Správa energetických zariadení Juh………..viac info tu

 

19.03.2014 – Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV…….viac info tu

 

19.03.2014 – Nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období……viac info tu

 

20.2.2014 … SENIORI POZOR! Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov … čítať viac tu

charita

Úradné hodiny

Pondelok:   8.00 – 16.00
Utorok:       8.00 – 16.00
Streda:        8.00 – 17.00
Štvrtok:     nestránkový deň
Piatok:        7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka
12.00 - 12.30

Príjem do pokladne

V kancelárii č. dv. 11:

Pondelok:  8:00 – 12:00
Streda:      8:00 – 15:00
Piatok:      8:00 – 12:00

Poobede sa do pokladne platby neprijímajú!

Zberný dvor

November 2013 - Marec 2014

Streda:      12:00 – 17:00
Piatok:      12:00 – 17:00
Sobota:      8:00 – 18:00

Apríl 2014 - Október 2014

Streda:      15:00 – 20:00
Piatok:      15:00 – 20:00
Sobota:     9:00 – 19:00