uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Zber plastov 24.augusta 2016

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že zber plastov v obci dňa 24. augusta 2016 sa uskutoční od 6.00 hod. 

Zverejnené: 22.08 2016

Konkurz ŠOD

Špačinské ochotnícke divadlo prijíma medzi seba nových členov - predovšetkým hercov, spevákov, hudobníkov, ale aj technických pomocníkov ako sú kulisári, rekvizitári, kostyméri, osvetľovači, zvukári a podobne. Vítaný je každý, kto má chuť zmysluplne tráviť voľný čas v kolektíve mladých ľudí a svojou prácou tešiť ľudí okolo seba. Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese ochotnici@spacince.sk alebo na facebooku: Špačinské ochotnícke divadlo. Tešíme sa na Vás!

Viac info tu 

Zverejnené: 01.08 2016

Vývoz smetí

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 18. júla 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovanýv pravidelných týždenných intervaloch a v rovnakých dňoch.

 

Zverejnené: 22.07 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Šoporňa

Zverejnené: 06.07 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

  • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017, 2018 a 2019
  • Kontrola stavu riešenia pohľadávok obce po lehote splatnosti
  • Kontrola hospodárenia ŠK Šoporňa v roku 2015
  • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
  • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa

 

                                                                                   Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 13.06 2016

Vývoz smetí

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 1. júna 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovanýv pravidelných týždenných intervaloch.

Zverejnené: 10.06 2016

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Galanta

Vážení odberatelia vody z verejného vodovodu!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť  žiada  odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Seredi, číslo telefónu: 031 789 4810.

Verejný vodovod nie je  primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať  pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov.  V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly. 

Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Zverejnené: 02.06 2016

Návrh Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2015

Zverejnené: 09.05 2016

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia OZ

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Šoporňa - Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2

Zverejnené: 18.03 2016

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvoo životného prostredia Slovenskej republiky  na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný príspevok schvaľuje žiadosť obce Šoporňa.   Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku tu

Zverejnené: 11.03 2016

Schválenie žiadosti o NFP Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.januára 2016 bola schválená žiadosť obce Šoporňa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie a ČOV.  Detail žiadosti tu.

Zverejnené: 11.03 2016

Upozornenie

Obec Šoporňa upozorňuje občanov na povinnosť uhrádzať miestne poplatky za kanalizáciu, komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa  daň z pozemkov, stavieb, bytov a ostatné miestne dane  a iné poplatky. 
Žiadame Vás,  aby si tieto povinnosti splnili čo najskôr, nakoľko na základe uznesenia č. 158/2015 bude obec nútená pristúpiť na exekučné vymáhanie svojich pohľadávok.

Zverejnené: 21.02 2016

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac info tu 

Zverejnené: 19.02 2016