uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti spoločnosti Internesia, s.r.o., 925 52 Šoporňa 132, IČO: 51334372, začalo dňa 12.10.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  oznamuje, že na základe žiadosti  zo dňa 12.10.2018 začalo dňa 12.10.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Sereď oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou. Viac info tu.

Zverejnené: 10.10 2018

Komunálne voľby 2018

Na základe usmernenia MV SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Časť III, doručeného dňa 19.9.2018 upravujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov v zmysle Pokynov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šoporňa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  

Zverejnené: 26.09 2018

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zverejnené: 21.09 2018

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Šoporňa prerokovala žiadosť Adama Gálu a podľa § 39a ods.4, § 66 a vyhlášky  § 10 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu "Rodinný dom". Viac info tu. 

Zverejnené: 21.09 2018

Zverejnené: 19.09 2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Obec Šoporňa utvára a určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 tri volebné okrsky. Viac info tu.

Zverejnené: 10.09 2018

Oznam o webstránke

Oznamujeme občanom, že technické problémy s otváraním príloh na obecnej stránke www.soporna.sk boli odstránené. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade pretrvávajúcich problémov ma prosím kontaktujte – servisit@soporna.sk

Zverejnené: 06.09 2018

Rodina na kolesách

Obec Šoporňa oznamuje, že z dôvodu nepriaznivých podmienok na trase akcie Rodina na kolesách, sa uvedená rodinná akcia dnes (02.09.2018) ruší.

Zverejnené: 02.09 2018

Komunálne voľby 2018

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 obce Šoporňa. Viac info tu.

Osoby určené na organizačné zabezpečenie volieb, organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie. Viac info tu.

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Šoporňa vo voľbach do orgánov samosprávy obcí.  Viac info tu.

Miesto, čas a spôsob doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. Viac info tu.

Zverejnené: 31.08 2018

Určenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Obec Šoporňa oznamuje, že  počet volených poslancov do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  je 11. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Oznámenie počtu obyvateľov

Obec Šoporňa oznamuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018


Všetky oznamy